• تهران، میدان ولیعصر (عج)، مرکز تجارت ایرانیان، طبقه 8، واحد 17

سامان مواد ایمن
تهران، میدان ولیعصر (عج)، مرکز تجارت ایرانیان، طبقه ۸، واحد ۱۷
۰۲۱-۸۸۹۲۹۴۱۷
۰۲۱-۸۸۹۲۹۴۱۶
info@sameco.ir
www.sameco.ir