• تهران، میدان ولیعصر (عج)، مرکز تجارت ایرانیان، طبقه 8، واحد 17
  • آزمایش کشش                                                     Tensile Test
  • آزمایش خمش                                                    Bending Test
  • آزمایش فشار                                                     Pressure Test
  • آزمایش ضربه                                                        Impact Test
  • آزمایش سختی سنجی                                       Hardness Test
  • آزمایش متالوگرافی                                      Metallography Test
  • آزمایش کوانتومتری                                        Chemical Analysis